Tanyun Logo

LocationHome » » News&FAQ » FAQ » PVB resin is used as an binder for aluminum nitride ceramic metallization

Date:

2020-11-25 14:06:47
View:- Font size:【Large Middle Small

Venue

Headquarters: No. 75,Xinhu Street,Xishi District, Yingkou,Liaoning, China 115004

Shenzhen Office: Floor 15A,No. 111 Taizi Road, Shekou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China 518100