Tanyun Logo

LocationHome » » News&FAQ » FAQ » Can p-benzoquinone dioxime be used in EPDM (rubber material)

Date:

2021-01-19 17:00:33
View:- Font size:【Large Middle Small

Venue

Headquarters: No. 75,Xinhu Street,Xishi District, Yingkou,Liaoning, China 115004

Shenzhen Office: Floor 15A,No. 111 Taizi Road, Shekou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China 518100